การรับฝากเงิน

การรับฝากเงิน
1. ออมทรัพย์พิเศษ
2. ออมทรัพย์

1. ออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ  3.50  ต่อปี
-  เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000.-บาท ฝากได้ไม่เกิน 500,000.-บาท ต่อเดือน
-  สมาชิกมีสิทธิถอนเงินรับฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ของวงเงินส่วนที่ถอน
-  เปิดบัญชีได้เพียงเล่มเดียว (ไม่เสียภาษี)
2. ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ  3.00  ต่อปี
-  เปิดบัญชีครั้งแรก 100.-บาท ฝาก - ถอนได้ตลอดเวลา ฝากได้ไม่เกิน 500,000.-บาท ต่อเดือน
-  เปิดบัญชีได้เพียงเล่มเดียว (ไม่เสียภาษี)