ประวัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ค่ายจิรวิชิตสงคราม เลขที่ 14 ถนนพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2539 เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.001339


สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำกัด (สอ.ศอว.จำกัด)
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุข โดยยึดมั่นในวัตถุประสงค์หลัก
คือ การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การออมทรัพย์และการให้สวัสดิการทั้งนี้การบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินการได้ยึดอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เสียสละ อุทิศเวลาให้กับสหกรณ์ บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ถือว่ามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสุขุมรอบคอบ ผลการดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการ
สร้างอาวุธ จำกัด ยังได้สนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินกิจการอื่นๆ ของศูนย์อำนวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารอีกด้วย