วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จำกัด
“โปร่งใสในการทำงาน บริการประทับใจ คืนกำไรให้สังคมและสมาชิก ดำรงคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”